Startsida Uppåt

Kämnärsrätten

 

I äldre tid underrätt i de större städerna. Enligt Magnus Erikssons stadslag från mitten av 1300-talet skulle det i städerna utom rådhusrätten finnas en lägre domstol ute på torget bestående av tre medlemmar, en å kungens och två å stadens vägnar, vilken skulle döma i smärre mål.

Under 1600-talet kom dessa lägre domstolar, som fanns endast i de större städerna, att kallas kämnärsrätter. Det blev också sed att kämnärsrätterna sammanträdde i rådhusen i de s.k. kämnärsstugorna. Enligt en lagkommentar från början av 1700-talet bestod kämnärsrätten vid den tiden av en rådman som ordförande och vid hans sida två s.k. kämnärer.

Enligt 1734 års lag skulle kämnärsrätten som första instans i städerna rannsaka och döma alla tvister och brottmål som inte enligt lag eller särskilda stadgar skulle avgöras av annan rätt. I grövre brottmål skulle kämnärsrätten rannsaka men inte döma. Målet skulle i dessa fall sändas till rådhusrätten.

När man vid mitten av 1800-talet under påverkan av liberalismens idéer önskade förenkla domstolsorganisationen, avskaffades 1849 bl.a. kämnärsrätten.

Källa: Nationalencyklopedin kämnärsrätt

 


Dan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com